Gang van zaken

Hoe gaat het er aan toe tijdens een kerkdienst in de Verbondskerk? Voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen kan het best vreemd zijn wat er allemaal gebeurt. De volgorde waarin dit gebeurt heet Liturgie. Deze liturgie heeft meestal onderstaande volgorde:

 
 • Binnenkomst dominee, ouderling en diaken
 • Mededelingen door ouderling van dienst
 • Lied, meestal een psalm
 • Stilte, bemoediging en groet door de dominee
 • Lied
 • Kyriëgebed en glorialied
 • Kindermoment en kinderlied
 • Gebed bij de opening van de bijbel
 • 1e en 2e schriftlezing met ertussenin en op het eind een lied
 • Overdenking/Preek
 • Orgelspel
 • Lied
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed en onze vader
 • Collecte
 • Slotlied
 • Zegen

 

Het kan zijn dat je een kerkdienst meemaakt waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Dat is een gedachtenismaaltijd waarin de gelovigen terugdenken aan de laatste keer dat Jezus met zijn leerlingen at. Dat was op de avond voordat Hij verraden en gedood werd. Je bent welkom mee te belijden dat Jezus zijn leven overhad voor allen die Hem liefhebben. 
Het Heilig Avondmaal wordt in de Verbondskerk gevierd op Witte Donderdag (dat is de donderdag voor Pasen) en elke 2e zondag van de even maand (dus in februari, april, juni, augustus, oktober en december).
terug